Ethisch charter van de vzw Sterrenbeelden - Constellations asbl

De vzw Sterrenbeelden - Constellations asbl groepeert ouders van personen met mentale beperking, personen met mentale beperking, professionelen in de zorgsector van deze groep alsmede eenieder begaan met deze groep teneinde hun de nodige steun en assistentie aan te kunnen bieden.

Allen erkennen en wijzen ze toe aan personen met mentale beperkingen de elementaire rechten zoals hernomen in:

 • de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van december 1948,
 • De Verklaring van de Rechten van Personen met een Verstandelijke Handicap (Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 20 december 1971),
 • Verklaring betreffende de Rechten van Personen met een Handicap (Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 20 december 1971)

Ze ijveren om, in de mate van hun mogelijkheden en engagement, aan ieder, in elk stadium van hun bestaan, de infrastructuur en diensten in voldoende getale en aangepast aan hun situatie, aan te bieden.

We citeren enkele van deze elementaire rechten tot dewelke de leden van de vzw Sterrenbeelden - Constellations asbl zich hebben verbonden deze te promoten:

 • Recht op respect en waardigheid,
 • recht op werk,
 • recht op meningsuiting,
 • recht om projecten te hebben en deze te realiseren,
 • recht op bezit van goederen, ze te beheren of laten beheren,
 • recht op gezondheid en aangepaste gezondheidszorg,
 • recht op een privéleven, een gevoels-en sexleven,
 • recht op gelijke behandeling als een valide persoon,
 • recht op vrije tijd.