Activiteiten

Om haar doelstellingen te bereiken heeft de vereniging studies laten uitvoeren om haar actiedomeinen beter te formuleren, te specifiëren en uit te breiden.  Tussen 2005 en 2006 werden in samenwerking met externe specialisten 3 studies gerealiseerd.

Een studie gefinancierd door de Franse Gemeenschapscommissie had als onderwerp het onderzoek naar verscheidene financieringsmodaliteiten (klassieke en alternatieve) voor de creatie van opvangplaatsen voor personen met mentale beperking.

Hoe bereiden de ouders zich voor op het einde van de studies van hun kind? Deze tweede kwalitatieve studie, eveneens gefinancierd door de Franse Gemeenschapscommissie, heeft ons toegelaten om beter inzicht te verkrijgen in de behoeften van zowel de ouders als hun kinderen met mentale beperking nadat ze de studies hebben voltooid.

Tenslotte werd er een nieuwe stand van zaken opgemaakt inzake de opvang van personen met mentale beperking in het Brussels Gewest. Deze bevestigde onze schatting inzake opvangplaatsen die opgemaakt werd in 1999: een nijpend tekort van minimum 200 opvangplaatsen en minimum 150 plaatsen in dagcentra voor personen met mentale beperking gaande van licht tot zwaar.  De kloof tussen vraag en aanbod van plaatsen en aanverwante dienstverlening vertoont een stijgende tendens.

 

De vzw moedigt initiatieven aan, deelt haar ervaring en kennis, 

gaat partnerships aan met andere verenigingen.  Dit om onder meer studies te realiseren maar vooral ook om een nieuw opvangcentrum te openen in het kader van ons project.  Dit initiatief is fundamenteel om synergiëen en efficiënte samenwerkingsverbanden te creëren met personen of verenigingen die dezelfde doelstelling hebben.

 

Sterrenbeelden organiseert jaarlijks met succes sinds 2003 een theatervoorstelling in de Théâtre des Galeries in het kader van fondsenwerving.  Ook andere gemoedelijke activiteiten staan op de kalender van de vzw.  De zoektocht naar weldoeners en sponsoren vormt een belangrijke activiteit van de vereniging en dient ter realisatie van de bouw van een nieuw opvangtehuis.

 

De vereniging organiseert ook uit eigen initiatief ontmoetingen met politieke verantwoordelijken, zoals o.m. Dhr Herman De Croo, gewezen Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Samen met andere verenigingen en instellingen neemt ze deel aan de GAMP-beweging (Groupe d'Action qui dénonce le Manque de Places pour personnes handicapées de grande dépendance).  Deze actiegroep stelt het tekort aan plaatsen voor andersvalide personen met sterke afhankelijkheid aan de kaak.  Omwille van deze gezamelijke doelstelling mobiliseert de vereniging de verschillende overheden om meer aandacht te schenken aan:

  • De behoeften van personen met verstandelijke beperking en hun familie,
  • Het schandalig hoog tekort aan opvangplaatsen in het Brussels gewest.

 

De vereniging spant zich in om budgetten te bekomen om bijkomende opvangstructeren te creëren en de werking ervan te bekostigen.  In dit kader hebben we deelgenomen aan de organisatie van een symposium in het Huis van de Parlementsleden en werden we aanhoord in parlementaire zittingen.

Werkgroepen

Werkgroep Opvangplaatsen

Werkgroep Dagcentrum


Deze werkgroep onderzoekt de verscheidene mogelijkheden van permanente opvang onder de vorm van kleine flexibele entiteiten op mensenmaat, dit in huizen of appartementen.

Deze werkgroep onderzoekt de verscheidene mogelijkheden inzake dagopvang


Werkgroep Evenementen

Werkgroep Infrastructuur


Gezien de omvang van ons project, bepaalt deze werkgroep de mate van ons succes.  Zij dient evenementen van belangrijke schaal op te zetten om vzw op de kaart te brengen, haar naambekendheid op te krikken, maar uiteraard ook om fondsen te verwerven.

Op basis van de door de werkgroepen 'opvangplaatsen' en 'dagcentrum' geïdentificeerde behoeften, zal deze werkgroep op zoek gaan naar geschikt vastgoed om het project te kunnen realiseren.


Werkgroep Financiën

Deze groep heeft als doelstelling het analyseren van verschillende financieringsmogelijkheden teneinde aan investeerders, ouders, overheden, bedrijven,... een financieringsmechanisme te kunnen aanbieden, beantwoordend aan ieders behoefte.

Werkgroep Communicatie

Met de ondersteuning van de sectie Brussel van de AFrAHM organiseert deze werkgroep initiatieven inzake informatieverstrekking, drukking en onderhandeling met de politieke instanties.

 

Zij houdt zich ook bezig met de actualisatie van de finformatiefiches van de dagcentra en opvangtehuizen alsook van de studie ivm de stand van zaken van opvangplaatsen in het Brussels Gewest.