OPVANGCENTRA

De kloof tussen vraag en aanbod inzake opvangplaatsen voor verstandelijk gehandicapte personen is groot en blijft zonder ophouden groeien in het Brussels Gewest: minimum 200 plaatsen in opvangcentra evenals 200 plaatsen in dagcentra.

De lopende projecten betreffen de bijkomende creatie van 35 plaatsen, hetgeen totaal onvoldoende is.  Deze projecten worden daarenboven jaar op jaar uitgesteld en dit reeds gedurende 10 jaar.

De wachttijd, die ettelijke jaren kan duren, brengen de ouders en hun kinderen in grote onzekerheid en ongerustheid.  Deze situatie is dramatisch voor de doelgroep van jonge volwassenen. 

Na een vormingscyclus waarbij een maximale ontwikkeling van sociale en autonome vaardigheden wordt nagestreefd, worden ze op hun 21ste uitgesloten uit het onderwijssysteem, om volledig ten laste van de ouders te vallen.

De gevolgen kunnen dramatisch zijn: terugval in hun vaardigheden om autonoom te functioneren, verlies van aangeleerde vaardigheden wegens gebrek van dagelijks stimuli door professionele medewerkers en verhoogd risico op introvert gedrag: verlies van de arbeidsbetrekking, onzekerheid, isolement, uitputting van de ouders.

Eenmaal wat ouder vormen ze een zware , soms te zware last voor de ouder wordende of alleenstaande ouders.  Ze verliezen de vaardigheden om zich op bevredigende manier te integreren in een verblijfscentrum.  Het risico op veelvuldige hospitalisatie neemt tou, met een zeer zware bijkomende financiële last voor de maatschappij: 1.787 EUR voor de sociale zekerheid per opnamedag in het ziekenhuis in tegenstelling tot een last van +/- 100 EUR voor de Franse Gemeenschapscommissie.

Deze jongvolwassen gehandicapten moeten kunnen ontplooien en evolueren in instellingen die hun kunnen garanderen:

  • een professionele omkadering, bekwaam om hen te stimuleren hun projecten te ontwikkelen en hun specifieke vaardigheden aan te leren via activiteiten aangepast aan hun capaciteiten en interesses,
  • een levendige en warme leefomgeving die hen een affectieve geborgenheid te creëren, om zo een nieuwe familieband te smeden om het verlies van de ouders in latere fase te kunnen opvangen,
  • het recht op continuiteit van de zorgverlening, een omgeving met relationele omgang aan te bieden.  Ouder worden in een vertrouwde omgeving.

 

Ook de ouders hebben zekerheden nodig:

 

  • Een aangepaste opvangomgeving aangepast aan hun wensen, zonder discriminatie m.b.t. de ernst van de aandoening of de financiële mogelijkheden,
  • Een flexibele en polyvalente opvang in functie van de evolutie van de persoon en niet omgekeerd in functie van de evolutie van de instelling.

 

Sterrenbeelden wil haar steentje bijdragen om het bovenstaande te realiseren, onbeperkt in de tijd.De VZW heeft het project opgestart om een pand op te kopen en om te bouwen om minstens 10 mentaal gehandicapte volwassenen in verschillende gradaties te kunnen verwelkomen. Het project zal aan volgende kwalitatieve criteria voldoen:

  • Opvangcentrum van beperkte opvang om een zo humaan mogelijke zorgverstrekking te kunnen aanbieden,
  • Familiale opvang in een gemeenschappelijk huis,
  • Individuele kamers met deelname aan het gemeenschappelijke leven
  • Individuele projecten, externe activiteiten
  • Naburigheid om integratie in een woonwijk te bevorderen.

 

Sterrenbeelden stopt hier niet! De vzw heeft zonet haar 3de project aangekondigd in samenwerking met de vzw Timber (zie onthaal).