Na de creatie van 80 plaatsen, de verdere deelname aan  de creatie van 67 nieuwe opvangplaatsen voor personen  met een mentale handicap in het Brusselse Gewest

 

1. Artos bakkersatelier & fruitperserij atelier

September 2014 tot herfst 2018

2. Residentieel dag- en nachtverblijf ‘La Maisonnée’

Januari 2016 tot lente 2019

 

3.  CREB 2: Residentieel dag - en nachtverblijf

 

2020

Datum: kwartaal 4 2017

Inleiding

De vzw Sterrenbeelden werd in 2001 gesticht door een groep ouders met als doel de oprichting van opvangcentra voor verstandelijk gehandicapte volwassenen.

 

Nadat we 50 plaatsen gecreëerd en 3 huizen hebben gebouwd te Brussel in een tijdspanne van 7 jaar, hebben wij besloten onze knowhow en onze financiële steun te verlenen aan projecten die reeds werden ingeleid door andere verenigingen, opdat deze sneller zouden kunnen worden verwezenlijkt. Deze moeten aan verschillende criteria voldoen: onder borgstelling van de subsidiërende overheid staan, stroken met het charter van onze vzw en aan de behoeften van verstandelijk gehandicapte personen voldoen.

 

Deze projecten werden sinds 2013 uitgekozen: de vzw Villa Pilifs, Farra, Timber, La Maisonnée en de CREB.

 

Ons vierde huis “Villa Pilifs” werd in 2015 geopend. Vzw Sterrenbeelden droeg een belangrijke som bij voor de opening van deze 30 bijkomende plaatsen.

 

We gaven de vzw Farra een financiële ondersteuning voor de bouw van het dagcentrum te Oudergem. Ons vijfde huis geopend in 2016, verwelkomt 32 personen.

 

De vzw Timber leidt een dagcentrum voor 22 personen. De vzw start het project met betrekking tot de creatie van een bakkersatelier/fruitperserij atelier die 25 personen kan ontvangen. Dit nieuwe centrum zal Artos genoemd worden.

De werken vingen aan begin maart en zullen 15 maand in beslag nemen. Wij hebben een belangrijke cheque overhandigd aan vzw Timber. Dit zal ons 6de huis worden!

 

Onze fondsenwerving 2016/2017 was ten voordele van het project van de vzw La Maisonnée te Ittre. Een nieuw pand zal worden gebouwd op hun site om kleine groepen van 10 personen – de meest fragiele personen – op te vangen. Dit is een pilootproject, geselecteerd door het Waals Gewest, welke een model kan worden voor de opvang van dubbele diagnosepatiënten. We ontvingen inmiddels de stedenbouwkundige vergunning, de offerteaanvragen zullen in januari gepubliceerd worden. Dit zal ons 7de huis worden!

 

Sinds juni 2016 verlenen we ook steun aan de vzw CREB voor de bouw van een 2de centrum (30 plaatsen) voor kinderen met meervoudige handicap. Met Cap 48 en de Rotary ’s organiseren we een solidariteitsgolf rond dit project waarbij we Het Lokumo Fonds (beheerd door de Koning Boudewijnstichting), de Rotary ’s van Brussel alsook de Stichting M.M. Delacroix verenigen. We onderstrepen ook de uitzonderlijke ondersteuning van CAP 48 welke het mogelijk maakt dit project te realiseren. VZW Sterrenbeelden heeft zich ertoe verbonden een bijdrage aan te brengen hoger dan normaal gesproken. Nadat we alle benodigde goedkeuringen ontvingen, zullen we de stedenbouwkundige vergunning in februari aanvragen. Dit zal ons 8ste huis worden!

 

VZW Sterrenbeelden creëerde dus bijna 180 plaatsen, in eigen beheer of samen met andere actoren/vzw’s en dit in minder dan 12 jaar tijd (2008-2020).

 

 

Onze jaarlijkse theatervoorstelling zal plaatsvinden op 17 april 2018 en zal voor de 10de opeenvolgende maal onder de Hoge Bescherming van H. M. Koningin Paola staan.

Onze verwezenlijkingen

Een opvangtehuis geopend in 2008, ism vzw La Passerelle

De vzw heeft in Watermaal Bosvoorde (Ter Hulpsesteenweg) een huis gekocht, hernieuwd en aangepast volgens de voorschriften. Tien jonge volwassenen, dragers van een matige tot zware verstandelijke handicap, leven er sindsdien. Het huis wordt gerund door de vzw ‘La Passerelle’, beheerder van verscheidene opvangcentra die een familiale omgeving beoogt.

 

De kost van dit project dat uitsluitend werd gedragen door privé sponsoren en CAP48 bedroeg iets meer dan 1.250.000€. De werkingskosten worden thans gedekt door de GGC.

Een dagcentrum geopend in december 2012

Een opvangtehuis geopend in maart 2013

Er werden twee nieuwe gebouwen gezet in de wijk van de Jacht in Etterbeek.

 

Het eerste, midden in het pand, is als dagcentrum voor 20 personen bestemd.

 

Het tweede, dat in de Veldlaan is gelegen, is in 4 appartementen verdeeld die elk 4 à 6 personen kunnen opvangen en aldus een gemoedelijke sfeer waarborgen.

 

Dit tweetalig project werd in samenwerking met de GGC geleid die de bouw en de uitrusting ten bedrage van 2.000.000€ hebben gefinancierd op een totaal van 3.550.000€. De bijdrage van Sterrenbeelden bedroeg 1.550.000€. Sedert de opening van de centra worden de werkingskosten door de GGC gedragen (1.700.000€/jaar).

 

Le Potelier en zijn nieuw dagcentrum “Villa Pilifs”

De opening vond plaats in maart 2015.

 

De “Villa Pilifs” zal 20 personen opvangen waaronder personen met een grote afhankelijkheidsgraad die een intensieve omkadering vereisen, inclusief personen met een lichte, matige of ernstige verstandelijk handicap en oudere personen.

 

10 nieuwe plaatsen werden eveneens aangemaakt in het dagcentrum.

FARRA Brussel Hoofdstad en zijn nieuw dagverblijf

Een nieuw dagverblijf met 32 plaatsen werd opgetrokken op een perceel ter beschikking gesteld door de gemeente Oudergem in de Krijgskundestraat.

De werken werden voltooid en de opening vond plaats in oktober 2016.

 

Farra ontving steun van de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) voor een bedrag van 1.556.000 € voor een totale kost van 2.772.000 €. 1.216.000 € werden ten laste genomen door de vzw Farra, waarvan vzw Sterrenbeelden ook een belangrijke inbreng had.

TIMBER en het nieuwe project (Artos)

Het dagcentrum Timber vangt vandaag 20 volwassenen met een mentale handicap op. De pedagogische activiteit waarop de instelling zich toelegt is de bosbouw.

Deze arbeid vraagt relatief grote lichamelijke inspanningen en spreekt niet zozeer aan bij het vrouwelijke geslacht. Omwille van o.m. deze argumentatie heeft het beheer van de vzw besloten een 2de dagverblijf op te richten.

 

De keuze van de vzw Timber heeft zich gericht op het creëren van een bakkerij en een fruitperserij atelier. Zo kunnen de betrokkenen zich toeleggen op nieuwe activiteiten die even betekenisvol zijn maar lichamelijk minder zwaar.

 

De vzw Timber beschikt d.m.v. erfpacht over een pand gelegen op de site van Manoir d’Anjou te Sint-Pieters-Woluwe. De werken vingen aan in maart 2017 en vorderen snel. Deze zullen een 15tal maand in beslag nemen.

 

Het project werd goedgekeurd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor een bedrag van 1.150.000€ op een totaal kostenplaatje dat vandaag geraamd wordt op 1.900.000€. Naast de belangrijke bijdrage in liquide middelen, bekwamen we eveneens de steun van meerdere stichtingen. Timber zal ook eigen middelen inbrengen, zodat de financiering van het project afgerond werd

De toekomstige eetzaal is zeer ruim met veel lichtinval!

Een nieuw pand op de site van La Maisonnée te Itter

We werken eveneens aan een nieuw pand in het kader van de residentiële dienstverlening van La Maisonnée te Itter. Het objectief van dit project is het optrekken van een pand voor 10 personen op de site van La Maisonnée.

Het pand is bestemd voor de meest fragiele personen. (Dubbele diagnose). We zullen dit project ondersteunen in 2016/2017, we rekenen erop om 225.000€ te kunnen inzamelen.

 

We antwoordden op de projectaanvraag van de AViQ en kregen eind 2016 het bericht dat ons project weerhouden werd door de Waals Gewest. Dit is schitterend nieuws, daar dit een absolute voorwaarde was om subsidies te bekomen voor de werkingskosten van het centrum.

 

We ontvingen inmiddels de bouwvergunning. Het lastenboek werd gefinaliseerd en de offerteaanvragen zullen rond januari gepubliceerd worden. We hopen de werken te kunnen aanvangen tegen juni 2018.

Luchtfoto via drone van de toekomstige locatie van het nieuwe tehuis.

In grijze kleur, de huidige gebouwen: het dagcentrum links, rechts het verblijfscentrum.

CREB 2

De vzw CREB is een verblijfscentrum voor kinderen met zware mentale handicap, en daarmee samengaande bijkomende beperkingen. 

 

Het centrum, gelegen te Woluwe, ontvangt 55 kinderen en jongvolwassenen waarvan 27 in permanent verblijf.  De wachtlijst bedraagt gemiddeld 4 à 5 jaar.

 

Vandaag de dag komen de kinderen van het Noordoosten van Brussel, en besteden 4 tot 5 uur per dag aan transport, hetgeen onaanvaardbaar is. Vandaar het project om een tweede centrum te openen in het Noordoosten van Brussel.

 

 

Niet alleen zal dit het transport inkorten, zo worden er nog eens bijkomend 30 plaatsen gecreëerd. 

 

We vonden 6 maanden geleden een prachtig terrein in de nabijheid van het Erasmusziekenhuis te Anderlecht welke de transporttijden gevoelig gaan doen dalen.We verkregen hiervoor het princiepsakkoord van de Brusselse publieke entiteit Citydev, welke ons deze locatie ter beschikking stelt via erfpacht aan een jaarlijks canon van 25.000€.

We ontvingen het akkoord van de Ministerraad en de administratie omtrent het project. Nu kunnen we alle opmerkingen integreren in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. We zullen deze zo snel mogelijk aanvragen in de maand februari.

Er bevond zich eveneens een kavel van de NMBS op het terrein. Dankzij de goede onderhandelingen van Citydev behoort deze nu ook tot ons terrein.

Het totale kostenplaatje bedraagt 3,2mio/€. Dit project zal gefinancierd worden door het Brussels Gewest via een bijzonder budget van 2,1mio/€.

Met Cap 48 en de Rotary ’s organiseren we een solidariteitsgolf rond dit project waarbij we Het Lokumo Fonds (beheerd door de Koning Boudewijnstichting), de Rotary ’s van Brussel alsook de Stichting M.M. Delacroix verenigen. We onderstrepen ook de uitzonderlijke ondersteuning van CAP 48 welke het mogelijk maakt dit project te realiseren. VZW Sterrenbeelden heeft zich ertoe verbonden een bijdrage aan te brengen hoger dan normaal gesproken. Dit wordt ons 8ste huis.

 

Vzw Sterrenbeelden speelt een belangrijke begeleidingsrol in het geheel van interventiedomeinen van het project.

Het huidige gebouw van de CREB

De toekomstige site van CREB2

Le Potelier en zijn nieuwe projecten "Villa Pilifs"

De werkzaamheden werden beëindigd eind 2014 en de opening vond plaats in maart 2015.

 

Het dagcentrum Le Potelier werd opgericht in 1989 en werd in 1993 erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC – dezelfde overheidspartner als Sterrenbeelden in Etterbeek). Het bevindt zich in Neder-over-Heembeek, op het grondgebied van Brussel-Stad, en vangt op dit moment 26 volwassenen met een mentale handicap op (http://potelierdespilifs.be/).

Nadat de vzw gesensibiliseerd werd door de families van de deelnemers betreffende de grote nood aan woonplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, besloot Le Potelier een aangepaste collectieve woonruimte te bouwen die de integratie van personen met een handicap bevorderd.

De Stad Brussel stelde een perceel, gelegen recht tegenover het dagcentrum Le Potelier, ter beschikking van het project, en dit via een erfpacht.

Het project werd principieel goedgekeurd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor een bedrag van 1.670.000€ op een totaal kostenplaatje van 3.050.000€ (infrastructuur en uitrusting). 1.380.000€ zijn ten laste van de vzw Le Potelier, waarvan VZW Sterrenbeelden dus reeds meer dan 350.000 EUR ten hare laste nam.

De “Villa Pilifs” zal 20 personen opvangen waaronder personen met een grote afhankelijkheidsgraad die een intensieve omkadering vereisen, inclusief personen met een lichte, matige of ernstige verstandelijk handicap en oudere personen. Tevens wordt een plaats vrij gehouden voor spoedopvang.

10 nieuwe plaatsen werden eveneens aangemaakt in het dagcentrum.

Hoe kunt u vzw Sterrenbeelden helpen ?

De vzw Sterrenbeelden houdt haar werkingskosten zo laag mogelijk (5%) en besteedt bijna al het ingezamelde geld rechtstreeks aan onze projecten.

 

Voor België creëerde de VZW Sterrenbeelden binnen de Koning Boudewijnstichting het Fonds van de Vrienden van Sterrenbeelden om ervoor te zorgen dat alle giften (van 40€ of meer) die naar dit fonds gaan fiscaal aftrekbaar zijn. Het volstaat om uw schenking te storten op de rekening van de Koning Boudewijnstichting IBAN BE10 0000 0000 0404 met als vermelding 012/0480/00083.

 

Bedrijven en/of zelfstandigen die ons willen helpen kunnen gebruikmaken van de bovenstaande mogelijkheden. Zij kunnen tevens een advertentie plaatsen in het programma van onze jaarlijkse toneelavond, die onder de hoge bescherming staat van H. M. Koningin Paola.

 

Om een fiscaal aftrekbare gift (inkomstenbelasting vanaf 40 EUR of ISF) te schenken:

 

Adresseer uw cheque aan de Fondation ANBER B.P. 90107, 59587 Bondues Cedex, France.

 

Het is onontbeerlijk om deze informatie ook per e-mail te bevestigen aan de Fondation ANBER: fondation.anber@gmail.com met vermelding van uw naam, het bedrag van de cheque, uw postadres voor de verzending van het fiscaal attest en uw expliciete vraag om uw gift aan te wenden voor de VZW Sterrenbeelden.

 

 

Wij danken u bij voorbaat van harte voor uw ondersteuning.