Sterrenbeelden

NEWS

Sterrenbeelden heeft al 6 huizen geopend die allemaal volledig functioneel en gesubsidieerd zijn! Onze volgende 3 huizen (het Maisonnée, de Creb Anderlecht, de crèche des Piloux) zijn nu in aanbouw na een vertraging van ongeveer 3 maanden als gevolg van de pandemie. En we hebben nog 3 huizen op stapel staan, een dagcentrum en een opvangcentrum bij de Creb Woluwe en een dagcentrum bij La Forestière.

Dit is een volledig nieuw gegeven voor ons. Het is de eerste keer dat we zoveel projecten tegelijk ondersteunen. De huidige situatie maakt dat dit nog een moeilijkere uitdaging is!

Hieronder vindt u een presentatie van onze activiteiten. Dit betreft de presentatie van 2019. Omwille van de pandemie konden we geen versie van dit jaar maken.

 

 

Ziehier het gedetailleerde nieuws van de 3 huizen in aanbouw of op het punt om gebouwd te worden en de 3 nieuwe huizen in ontwerpfase.

La Maisonnée

We werken aan een nieuw pand in het kader van de residentiële dienstverlening van la Maisonnée te Itter. Het objectief van dit project is het optrekken van een pand voor 10 personen op de site van la Maisonnée.  Het pand is bestemd voor de meest fragiele personen. (Dubbele diagnose - een combinatie van een mentale handicap en mentale ziekte).   

Satellietbeeld via drone van de situering van het nieuwe pand.

In grijze kleur, de huidige gebouwen: het dagcentrum links, rechts het verblijfscentrum.

We hadden gereageerd op de projectoproep van de AViQ ons project werd door het Waalse Gewest weerhouden. Dit was uitstekend nieuws, omdat de selectie een absolute noodzaak was om de subsidiëring van de exploitatiekosten te verkrijgen.

 

 De werkzaamheden die in december 2019 aanvingen, werden medio mei hervat en vorderen snel, zoals u kunt zien op de foto hieronder. De funderingen en de kelder zijn nu compleet. De volgende stap is de bouw van de eerste verdieping die net begonnen is. Het einde van de bouw is gepland voor begin 2021. 

Dit project wordt dus het 7de pand van Sterrenbeelden!

Kinderopvang les Piloux

Ons 8e huis wordt gerealiseerd in samenwerking met de ASBL les Piloux.
Dit is een crèche die plaats biedt aan een twintigtal kinderen, van wie bijna de helft gehandicapt is. Deze diversiteit zal onze rijkdom zijn en zal het mogelijk maken om het frequente isolement van ouders van gehandicapte kinderen te doorbreken. Het project wordt ondersteund door het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), Cap 48, de stichting ROGER DE SPOELBERCH en het Brussels Gewest (COCOF).

De aanbesteding is met succes afgerond, aangezien we de oorspronkelijke prijs na lange onderhandelingen aanzienlijk hebben kunnen verlagen. Het dossier werd begin december naar de administratie gestuurd en werd midden februari goedgekeurd. Het dossier is doorgestuurd naar de bevoegde minister voor definitieve ondertekening. De heer Vervoort, de minister-president had ermee ingestemd de ceremonie van de eerste steenlegging op 29 april bij te wonen, maar we moesten deze gebeurtenis annuleren vanwege de pandemie.

 

De bouw zelf, die door de pandemie is vertraagd, is net opgestart en zal naar verwachting tot het voorjaar van 2021 duren. De eerste foto van het werk toont het ontruimde gebied, waarop de komende dagen de funderingen zullen worden gelegd.


Het kinderdagverblijf wordt gevestigd in Neder-Over-Heembeek op een perceel grond dat voor een zeer bescheiden prijs is aangekocht (onderstaande model).

 

Wenst u ons te ondersteunen, dan kan u hier meer informatie vinden.

3d tekeningen van de toekomstige crèche

CREB

Het CREB (Centre de Rééducation de l'Enfance à Bruxelles) is een leefruimte voor kinderen met een ernstige verstandelijke handicap en daarmee samenhangende handicaps.
 
Het centrum, gelegen in Woluwe, verwelkomt 55 kinderen en jonge adolescenten, waarvan 27 in een woonzorgcentrum. De gemiddelde wachtlijst is vier tot vijf jaar. Kinderen uit het noordwesten van Brussel brengen momenteel vier tot vijf uur per dag door op transport. Dit is een totale aberratie.
 
Het huidige pand, dat zonder enige subsidie is gebouwd, is ongezond, met asbest gevuld en veel te klein geworden. De administratie legt een uitbreiding (volgens de huidige normen) en een volledige renovatie op. Als we dat niet doen, zullen we moeten sluiten.

9ème maison: CREB Anderlecht

Vandaar in de eerste plaats het project van de vzw CREB om een tweede centrum met 30 plaatsen te creëren in Anderlecht, ten noordwesten van Brussel.
 
Onze eerste prioriteit was het vinden van land. In Anderlecht hebben we met de hulp van Citydev een heel mooi stuk grond gevonden in Anderlecht en we hebben de erfpacht getekend voor een bedrag van 25.000€ per jaar, wat extreem laag is. Deze locatie zal de transporttijden met de helft verkorten voor
kinderen.

 

De bouwvergunning is verkregen, het lastenboek is goedgekeurd. Na de aanbesteding hebben we onze definitieve keuze gemaakt en eind september 2019 voorgelegd aan de administratie, die ons dossier begin december heeft goedgekeurd.


De eerste steen werd gelegd op 22 januari in aanwezigheid van de heer Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Mevrouw Van Den Bossche, directeur van Creb, legt de eerste steen. (foto rechts)

 

Hieronder ziet u een afbeelding van het toekomstig pand.

Het toekomstige huis van CREB 2

De toekomstige locatie van CREB2

De werken zijn net begonnen zoals u kan zien op de foto en zullen naar verwachting tot het late voorjaar van 2021 duren.

 

De totale kosten (bouw en uitrusting) worden geraamd op 3,65 miljoen euro. Het zal gedeeltelijk worden gefinancierd door het Brussels Gewest met een uitzonderlijk budget van 2,344 miljoen euro.
 
Met Cap 48 en Rotary hebben we het initiatief genomen om een grote solidariteitsbeweging te organiseren rond dit project, dat nu het Lokumo Fonds (beheerd door de Koning Boudewijnstichting), het M.M.Delacroix Steunfonds en Cap 48 en natuurlijk de Rotary Club van Brussel omvat. Laten we ook de Nationale Loterij begroeten, die ons zojuist zeer veel hulp heeft geboden. De fondsen die worden opgehaald, moeten ons in staat stellen om dit prachtige project uit te voeren met de hulp van het Brussels Gewest (COCOF). We melden eveneens graag de uitzonderlijke ondersteuning geboden door Cap 48.

10e en 11e huis in Woluwe: uitbreiding en volledige reconstructie van het dag- en opvangcentrum op straffe van sluiting (dit is het tweede project van de vzw CREB).

Wij zullen dit project in 2019-2020 en 2020-2021 ondersteunen. Het is een kwestie van het herbouwen van een begane grond met een extra verdieping. De ruimte neemt toe met +/- 1.000 m² en zal het mogelijk maken de sanitaire voorzieningen en slaapkamers aan te passen aan de huidige normen. Het werk zal gefaseerd in de tijd worden ingevoerd omdat het onmogelijk is om het werk af te sluiten.

 

Het voorontwerp werd voorgelegd aan het kabinet van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met mentale handicap, en we werden aangemoedigd om verder te gaan met het voorontwerp van het project. Dit voorontwerp werd aan de administratie voorgelegd met het oog op de formele goedkeuring van het princiepsakkoord.

 

Het dossier heeft zojuist de principiële instemming van de Ministerraad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gekregen. Deze eerste stap is absoluut cruciaal.

We hebben zeer bemoedigende contacten met de meeste van de belangrijkste medestanders van Creb Anderlecht. Nu de werkzaamheden in Anderlecht van start zijn gegaan, is onze eerste prioriteit het vinden van de financiering van de Creb Woluwe.

Sterrenbeelden heeft een belangrijke rol te spelen bij de ondersteuning van alle betrokken interventiegebieden om het project zo snel mogelijk te voltooien.

Schaalmodel van het toekomstig pand

La Forestière

Dit dagcentrum biedt plaats aan 64 personen. De huidige gebouwen werden door de vereniging aangekocht naarmate haar activiteiten zich ontwikkelden en de capaciteit van het centrum toenam. Ten tijde van hun bouw waren ze niet bedoeld om een populatie van gehandicapten te huisvesten, laat staan van personen met een beperkte mobiliteit of ouderen. Bovendien is hun energie-efficiëntie zeer slecht.

 

De vereniging heeft de principiële toestemming van de Cocof gekregen voor haar project en laat zo de bouw van een nieuwe ruimte en de renovatie van bestaande panden toe. Een architect met uitgebreide ervaring in de bouw van ruimtes voor mensen met een verstandelijke beperking wordt momenteel aangeworven. Zijn eerste stap is het voorstellen van algemene plannen voor een nieuwe ruimte en de reconstructie van bestaande gebouwen.

 

Het huidige pand van La Forestière

Deze huizen zijn een welgekome aanvulling op het aanbod van reeds door Sterrenbeelden gebouwde centra. Onze eerste zorg zijn de jongvolwassenen voor wie het acuut gebrek aan opvangplaatsen het meest in het oog springt, en dit blijft onze prioriteit, maar we hebben ook gezorgd voor kwetsbare mensen met een dubbele diagnose (combinatie van een mentale handicap en een psychische handicap), de vroege kindertijd met het crècheproject, kinderen met meerdere handicaps (combinatie van een mentale handicap en een fysieke handicap) en oudere mensen.

Artos, ons meest recent geopende huis.

De vzw Timber heeft een nieuwe vzw opgericht, genaamd Artos. De activiteiten waarop deze niewe instelling zich toelegt is de bosbouw. De vzw opent een bakkersatelier / fruitperserij atelier die 25 personen zal kunnen ontvangen.

 

De werken vingen aan in maart 2017 inzake de grondige renovatie van de kapel die de activiteiten van het nieuwe dagverblijf herbergt. De werken werden voltooid zoals op de onderstaande foto's vastgesteld kan worden.  

 

De  opening vond plaats op 17 september 2018 jl. zoals voorzien!

Dit is ons 6de huis!

 

De plannen van het gelijkvloers

Koninklijk bezoek in la Maisonnée

Wat een emotioneel beladen dag gisteren toen in la Maisonnée wanneer we haar Hare Majesteit de Koningin Mathilde en Mevrouw Macron mochten ontvangen! De geplande duur bedroeg 1 uur maar onze bezoeksters bleven 1u30 hetgeen getuigt van hun welgemeende interesse in onze projecten.  Hierdoor kwamen ze met veel vertraging aan op hun volgende afspraak.

 
Dit bezoek werd initieel georganiseerd door vzw Sterrenbeelden en de Franse Ambassade in het kader van het staatsbezoek van President Macron en zijn echtgenote aan ons land.

 

Waarom la Maisonnée? We wilden de aandacht vestigen op de dubbele diagnose (combinatie van mentale handicap en mentale ziekte), een problematiek die 1/3 van de mentaal gehandicapten treft. Een nieuw pand met 10 plaatsen zal op de site van la Maisonnée opgetrokken worden.  Dit pand bevestigt onze missie, en zal het resultaat zijn van het goede partnerschap tussen la Maisonnée en Sterrenebeelden.

 

Dit bezoek was de perfecte gelegenheid voor la Maisonnée om haar missie en waarden toe te lichten. Zoals u op de foto’s kan zien, was het ook voor Sterrebeelden een mooie opportuniteit om uit te leggen hoe we er in geslaagd zijn om 200 plaatsen te creëren in 6 reeds geopende centra en 3 in opbouw.

 

Koningin Mathilde toonde zich zeer geïnteresseerd in het aspect van de creatie van plaatsen in België, terwijl de focus bij mevr. Macron eerder lag bij de mentale ziekten, een domein waar nog zoveel werk ligt in Frankrijk.

 

Onze bezoekers hebben la Maisonnée verlaten met de versterkende gedachte van een hechtere samenwerking tussen Frankrijk en België.

Een mooie erkenning!

De voorzitter van de Senaat, Jacques Brotchi, overhandigde de medaille van ridder in de Leopoldsorde aan de heer Claude Meyer, voor zijn bijdrage aan een beslissende vooruitgang op het gebied van de geestelijke handicap. De ceremonie in de Senaat was des te ontroerender omdat onze vicepresident niet op de hoogte was gesteld en het helemaal niet had verwacht.

Farra - Oudergem

 

Dit project is voltooid.  De inauguratie van de lokalen vond plaats midden oktober.  Op de foto's kan u vaststellen het pand volledig afgewerkt is. Zo worden er 32 plaatsten gecreëerd in het dagverblijf.

We overhandigden een cheque ter waarde van 200.000€ aan de vzw gedurende onze theateravond.  Hierdoor kan het pand volledig afgewerkt worden zonder het aangaan van een hypothecaire lening.

Het nieuwe pand is ontworpen om 32 personen in dagverblijf op te vangen in een aangepaste, moderne en veilige omgeving.

Villa Pilifs

Het project van vzw Le Potelier werd voltooid, de werken vingen aan in mei 2013 en werden beëindigd eind november 2014.

 

Zo worden er 30 nieuwe plaatsen gecreëerd in Brussel!


Hieronder vindt u een uittreksel van een bericht dat we ontvingen van de medewerkers van Villa Pilifs (tot heden genaamd Le Potelier):


De vzw Villa Pilifs opende haar deuren op 2 maar 2015.  Ze verwelkomde haar nieuwe bewoners die hun studio inrichtten en de gemeenschappelijke ruimten decoreerden.  Ze zijn allen mentaal gehandicapt, gaande van licht tot zeer zwaar en zorgbehoevend op verschillende domeinen en graden. Maar allen dragen ze een blik vol hoop en een grote glimlach, tevreden om hier te zijn!


Meer dan een verblijfplaats, is de Villa Pilifs een warme en gastvrije omgeving, aangepast om mee te evolueren met haar bewoners.  Dit door de realisatie van kleine leefeenheden, een soort flat, met een capaciteit voor 4 à 5 personen.


Maar Villa Pilifs is ook een dagverblijf met 10 plaatsen, waarvan de eerste 5 zullen opengesteld worden in juni en de volgende vanaf september.


Het Dagcentrum Artemia en verblijfscentrum Orfea zijn reeds meer dan 2 jaar open te Etterbeek!

Voor informatie betreffende de centra Artemia (dagcentrum) en Orfea (opvangcentrum), gelieve contact op te nemen met mevrouw Valerie Thomas - directeur van de Centra valerie.thomas@constellations-asbl.org

Bouwgeschiedenis

Hier zijn enkele foto's van het werk:

 

U vindt eveneens alle foto's op onze Facebook pagina

 

Les Bolets, in samenwerking met vzw La Passerelle.

De vzw heeft in Watermaal Bosvoorde (Ter Hulpsesteenweg) een huis gekocht, hernieuwd en aangepast volgens de voorschriften. Tien jonge volwassenen, dragers van een matige tot zware verstandelijke handicap, leven er sindsdien. Het huis wordt gerund door de vzw ‘La Passerelle’, beheerder van verscheidene opvangcentra die een familiale omgeving beoogt.

 

De kost van dit project dat uitsluitend werd gedragen door privé sponsoren en CAP48 bedroeg iets meer dan 1.250.000€. De werkingskosten worden thans gedekt door de GGC.

WAAROM OUDERS HET INITIATIEF NEMEN

De jonge gehandicapten dienen het onderwijssysteem te verlaten

op hun 21.  Ze zoeken een woon- of opvangplaats, dagcentra of

tehuizen om er een aangepast leven te leiden. De vraag is groot,

het aanbod te klein.

   

Alle tehuizen en dagcentra zitten vol. Daarom is er nood aan een

initiatief, zodat de mindervaliden niet aan hun lot worden overgelaten.

Het is belangrijk dat we voor deze mensen en hun familie een

permanente oplossing kunnen bieden, zodat ook zij een perspectief

op een toekomst hebben.

   

De vzw Sterrenbeelden werd opgericht in 2001 door ouders die

vastbesloten waren om opvangstructuren op te richten voor

de jonge en nu ook minder jonge mentaal gehandicapten.