NEWS

Constellations heeft al 6 huizen geopend die perfect werken en allemaal gesubsidieerd zijn. De laatste is geopend in september 2018 en betrof het Artos dagcentrum. Op 2 december wordt de eerste steen gelegd voor een nieuw centrum voor mensen met een "dubbele diagnose" in het kader van het ASBL Maisonnée. In het eerste kwartaal 2020 zouden de werken aanvangen voor de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf van de Piloux en het nieuwe centrum voor meervoudig gehandicapte kinderen in Anderlecht.

We bevinden ons nu in een nieuwe situatie, namelijk 3 projecten die gelijktijdig lopen.  Het is de eerste maal in het bestaan van onze vzw dat we zoveel projecten tegelijk ondersteunen!

 

U vindt hieronder een filmpje met onze realisaties tot op heden.

Hier vindt u het gedetailleerde nieuws van de drie lopende projecten van de vzw la Maisonnée, le Creb en les Piloux en het meest recentelijk geopend huis Artos.

La Maisonnée

We werken aan een nieuw pand in het kader van de residentiële dienstverlening van la Maisonnée te Itter. Het objectief van dit project is het optrekken van een pand voor 10 personen op de site van la Maisonnée.  Het pand is bestemd voor de meest fragiele personen. (Dubbele diagnose - een combinatie van een mentale handicap en mentale ziekte).   

Satellietbeeld via drone van de situering van het nieuwe pand.

In grijze kleur, de huidige gebouwen: het dagcentrum links, rechts het verblijfscentrum.

We hadden gereageerd op de projectoproep van de AViQ ons project werd door het Waalse Gewest weerhouden. Dit was uitstekend nieuws, omdat de selectie een absolute noodzaak was om de subsidiëring van de exploitatiekosten te verkrijgen.  
 
Vervolgens hebben we de bouwvergunning gekregen. 

 

Nadat de specificaties waren afgerond, werden ze eind februari aan de AViQ voorgelegd. Na de definitieve goedkeuring is de aanbesteding eind mei van start gegaan. De conclusies van de aanbesteding zijn zojuist goedgekeurd en de werkzaamheden zullen op 2 december van start gaan, aangezien het geselecteerde bedrijf niet de mogelijkheid heeft om eerder met de werkzaamheden te beginnen. 
 
Dit project is daarom definitief goedgekeurd en wordt het 7e huis van Constellations.

Dit wordt het zevende huis van Constellations.

Kinderopvang les Piloux

Ons 8e huis wordt gerealiseerd in samenwerking met de ASBL les Piloux.
Dit is een crèche die plaats biedt aan een twintigtal kinderen, van wie bijna de helft gehandicapt is. Deze diversiteit zal onze rijkdom zijn en zal het mogelijk maken om het frequente isolement van ouders van gehandicapte kinderen te doorbreken. Het project wordt ondersteund door het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), Cap 48, de stichting ROGER DE SPOELBERCH en het Brussels Gewest (COCOF).

Het project is al vergevorderd sinds we de stedenbouwkundige vergunning en het bestek al hebben verkregen en goedgekeurd door de administratie. We hebben van Cocof de toestemming gekregen voor een onderhandelingsprocedure die ons in staat zal stellen om de bedrijven te vinden die nodig zijn om ons project uit te voeren.

 

We ontvingen net de offertes van 3 bedrijven en zijn deze nu aan het analyseren. We hopen tot een besluit te komen begin november. Hierna dient nog goedkeuring bekomen te worden van de administratie voor  deze aanbesteding. Maar daarnaast hebben we ook de instemming nodig van de nieuwe regering van het Brusselse Gewest, bij monde van de bevoegde Minister. Aanvang der werken: gepland voor eerste kwartaal van 2020 en oplevering lente 2021.


De crèche komt in Neder-Over-Heembeek op een terrein dat werd aangekocht voor een bescheiden prijs
(maquette hieronder)

 

Wenst u ons te ondersteunen, dan kan u hier meer informatie vinden.

 

3d tekeningen van de toekomstige crèche

CREB

Het CREB (Centre de Rééducation de l'Enfance à Bruxelles) is een leefruimte voor kinderen met een ernstige verstandelijke handicap en daarmee samenhangende handicaps.
 
Het centrum, gelegen in Woluwe, verwelkomt 55 kinderen en jonge adolescenten, waarvan 27 in een woonzorgcentrum. De gemiddelde wachtlijst is vier tot vijf jaar. Kinderen uit het noordwesten van Brussel brengen momenteel vier tot vijf uur per dag door op transport. Dit is een totale aberratie.
 
Het huidige pand, dat zonder enige subsidie is gebouwd, is ongezond, met asbest gevuld en veel te klein geworden. De administratie legt een uitbreiding (volgens de huidige normen) en een volledige renovatie op. Als we dat niet doen, zullen we moeten sluiten.

9ème maison: CREB Anderlecht

Vandaar in de eerste plaats het project van de vzw CREB om een tweede centrum met 30 plaatsen te creëren in Anderlecht, ten noordwesten van Brussel.
 
Onze eerste prioriteit was het vinden van land. In Anderlecht hebben we met de hulp van Citydev een heel mooi stuk grond gevonden in Anderlecht en we hebben net de erfpacht getekend voor een bedrag van 25.000€ per jaar, wat extreem laag is. Deze locatie zal de transporttijden met de helft verkorten voor
kinderen.

 

De bouwvergunning is verkregen en het bestek is goedgekeurd. De offertes werden geanalyseerd en onze keuze gemaakt en voorgelegd aan de administratie. Deze beschikt over dezelfde termijn als de Crèche des Piloux om de conclusies van de aanbesteding goed te keuren. Maar daarnaast hebben we ook de instemming nodig van de nieuwe regering van het Brusselse Gewest, die in het College bijeenkomt, om te kunnen beslissen over de begindatum van de werkzaamheden aan ons negende huis, die ons tot het einde van het eerste kwartaal van 2020 zouden moeten brengen.

Het toekomstige huis van CREB 2

De toekomstige locatie van CREB2

De totale kosten (bouw en uitrusting) worden geraamd op 3,2 miljoen euro. Het zal gedeeltelijk worden gefinancierd door het Brussels Gewest met een uitzonderlijk budget van 2,1 miljoen euro.
 
Met Cap 48 en Rotary hebben we het initiatief genomen om een grote solidariteitsbeweging te organiseren rond dit project, dat nu het Lokumo Fonds (beheerd door de Koning Boudewijnstichting), het M.M.Delacroix Steunfonds en Cap 48 en natuurlijk de Rotary Club van Brussel omvat. Laten we ook de Nationale Loterij begroeten, die ons zojuist zeer veel hulp heeft geboden. De fondsen die worden opgehaald, moeten ons in staat stellen om dit prachtige project uit te voeren met de hulp van het Brussels Gewest (COCOF). Het is ook vermeldenswaardig dat Cap 48 een uitzonderlijke ondersteuning biedt.

10e en 11e huis in Woluwe: uitbreiding en volledige reconstructie van het dag- en opvangcentrum op straffe van sluiting (dit is het tweede project van de vzw CREB).

Wij zullen dit project in 2019-2020 ondersteunen. Het is een kwestie van het herbouwen van een begane grond met een extra verdieping. De ruimte neemt toe met +/- 1.000 m² en zal het mogelijk maken de sanitaire voorzieningen en slaapkamers aan te passen aan de huidige normen. Het werk zal gefaseerd in de tijd worden ingevoerd omdat het onmogelijk is om het werk af te sluiten.
 
Het ontwerp is ter goedkeuring voorgelegd aan de administratie en het project zal na de volgende verkiezingen definitief worden uitgevoerd. We hebben zeer bemoedigende contacten met de meeste van de belangrijkste supporters van Creb Anderlecht. We geven echter voorrang aan het verkrijgen van het definitieve akkoord voor de Creb Anderlecht vooraleer we beginnen met de belangrijke werkzaamheden die nodig zullen zijn voor deze 2 huizen.
 
Sterrenbeelden heeft een belangrijke rol te spelen bij de ondersteuning van alle betrokken interventiegebieden om het project zo snel mogelijk te voltooien.

Schaalmodel van het toekomstig pand

Deze huizen zijn een welgekome aanvulling op het aanbod van de reeds door Constellations gebouwde centra. Onze eerste zorg waren de jongvolwassenen voor wie het ruimtegebrek het meest acuut is en dat blijft onze prioriteit, maar we hebben ook gezorgd voor de kwetsbare mensen die bekend staan als de dubbele diagnose (combinatie van mentale en psychische handicap), de pasgeborenen met het project Les Piloux crèche en we bereiken nu ook de kinderen met meervoudige handicaps (combinatie van mentale en fysieke handicap).

Artos, ons meest recent geopende huis.

De vzw Timber heeft een nieuwe vzw opgericht, genaamd Artos. De activiteiten waarop deze niewe instelling zich toelegt is de bosbouw. De vzw opent een bakkersatelier / fruitperserij atelier die 25 personen zal kunnen ontvangen.

 

De werken vingen aan in maart 2017 inzake de grondige renovatie van de kapel die de activiteiten van het nieuwe dagverblijf herbergt. De werken werden voltooid zoals op de onderstaande foto's vastgesteld kan worden.  

 

De  opening vond plaats op 17 september 2018 jl. zoals voorzien!

Dit is ons 6de huis!

 

De plannen van het gelijkvloers

Koninklijk bezoek in la Maisonnée

Wat een emotioneel beladen dag gisteren toen in la Maisonnée wanneer we haar Hare Majesteit de Koningin Mathilde en Mevrouw Macron mochten ontvangen! De geplande duur bedroeg 1 uur maar onze bezoeksters bleven 1u30 hetgeen getuigt van hun welgemeende interesse in onze projecten.  Hierdoor kwamen ze met veel vertraging aan op hun volgende afspraak.

 
Dit bezoek werd initieel georganiseerd door vzw Sterrenbeelden en de Franse Ambassade in het kader van het staatsbezoek van President Macron en zijn echtgenote aan ons land.

 

Waarom la Maisonnée? We wilden de aandacht vestigen op de dubbele diagnose (combinatie van mentale handicap en mentale ziekte), een problematiek die 1/3 van de mentaal gehandicapten treft. Een nieuw pand met 10 plaatsen zal op de site van la Maisonnée opgetrokken worden.  Dit pand bevestigt onze missie, en zal het resultaat zijn van het goede partnerschap tussen la Maisonnée en Sterrenebeelden.

 

Dit bezoek was de perfecte gelegenheid voor la Maisonnée om haar missie en waarden toe te lichten. Zoals u op de foto’s kan zien, was het ook voor Sterrebeelden een mooie opportuniteit om uit te leggen hoe we er in geslaagd zijn om 200 plaatsen te creëren in 6 reeds geopende centra en 3 in opbouw.

 

Koningin Mathilde toonde zich zeer geïnteresseerd in het aspect van de creatie van plaatsen in België, terwijl de focus bij mevr. Macron eerder lag bij de mentale ziekten, een domein waar nog zoveel werk ligt in Frankrijk.

 

Onze bezoekers hebben la Maisonnée verlaten met de versterkende gedachte van een hechtere samenwerking tussen Frankrijk en België.

Een mooie erkenning!

De voorzitter van de Senaat, Jacques Brotchi, overhandigde de medaille van ridder in de Leopoldsorde aan de heer Claude Meyer, voor zijn bijdrage aan een beslissende vooruitgang op het gebied van de geestelijke handicap. De ceremonie in de Senaat was des te ontroerender omdat onze vicepresident niet op de hoogte was gesteld en het helemaal niet had verwacht.

Farra - Oudergem

 

Dit project is voltooid.  De inauguratie van de lokalen vond plaats midden oktober.  Op de foto's kan u vaststellen het pand volledig afgewerkt is. Zo worden er 32 plaatsten gecreëerd in het dagverblijf.

We overhandigden een cheque ter waarde van 200.000€ aan de vzw gedurende onze theateravond.  Hierdoor kan het pand volledig afgewerkt worden zonder het aangaan van een hypothecaire lening.

Het nieuwe pand is ontworpen om 32 personen in dagverblijf op te vangen in een aangepaste, moderne en veilige omgeving.

Villa Pilifs

Het project van vzw Le Potelier werd voltooid, de werken vingen aan in mei 2013 en werden beëindigd eind november 2014.

 

Zo worden er 30 nieuwe plaatsen gecreëerd in Brussel!


Hieronder vindt u een uittreksel van een bericht dat we ontvingen van de medewerkers van Villa Pilifs (tot heden genaamd Le Potelier):


De vzw Villa Pilifs opende haar deuren op 2 maar 2015.  Ze verwelkomde haar nieuwe bewoners die hun studio inrichtten en de gemeenschappelijke ruimten decoreerden.  Ze zijn allen mentaal gehandicapt, gaande van licht tot zeer zwaar en zorgbehoevend op verschillende domeinen en graden. Maar allen dragen ze een blik vol hoop en een grote glimlach, tevreden om hier te zijn!


Meer dan een verblijfplaats, is de Villa Pilifs een warme en gastvrije omgeving, aangepast om mee te evolueren met haar bewoners.  Dit door de realisatie van kleine leefeenheden, een soort flat, met een capaciteit voor 4 à 5 personen.


Maar Villa Pilifs is ook een dagverblijf met 10 plaatsen, waarvan de eerste 5 zullen opengesteld worden in juni en de volgende vanaf september.


Het Dagcentrum Artemia en verblijfscentrum Orfea zijn reeds meer dan 2 jaar open te Etterbeek!

Voor informatie betreffende de centra Artemia (dagcentrum) en Orfea (opvangcentrum), gelieve contact op te nemen met mevrouw Valerie Thomas - directeur van de Centra valerie.thomas@constellations-asbl.org

Bouwgeschiedenis

Hier zijn enkele foto's van het werk:

 

U vindt eveneens alle foto's op onze Facebook pagina

 

Les Bolets, in samenwerking met vzw La Passerelle.

De vzw heeft in Watermaal Bosvoorde (Ter Hulpsesteenweg) een huis gekocht, hernieuwd en aangepast volgens de voorschriften. Tien jonge volwassenen, dragers van een matige tot zware verstandelijke handicap, leven er sindsdien. Het huis wordt gerund door de vzw ‘La Passerelle’, beheerder van verscheidene opvangcentra die een familiale omgeving beoogt.

 

De kost van dit project dat uitsluitend werd gedragen door privé sponsoren en CAP48 bedroeg iets meer dan 1.250.000€. De werkingskosten worden thans gedekt door de GGC.

WAAROM OUDERS HET INITIATIEF NEMEN

De jonge gehandicapten dienen het onderwijssysteem te verlaten

op hun 21.  Ze zoeken een woon- of opvangplaats, dagcentra of

tehuizen om er een aangepast leven te leiden. De vraag is groot,

het aanbod te klein.

   

Alle tehuizen en dagcentra zitten vol. Daarom is er nood aan een

initiatief, zodat de mindervaliden niet aan hun lot worden overgelaten.

Het is belangrijk dat we voor deze mensen en hun familie een

permanente oplossing kunnen bieden, zodat ook zij een perspectief

op een toekomst hebben.

   

De vzw Sterrenbeelden werd opgericht in 2001 door ouders die

vastbesloten waren om opvangstructuren op te richten voor

de jonge en nu ook minder jonge mentaal gehandicapten.