NEWS

Onze jaarlijkse theateravond vond plaats eind april 2019!

Ons jaarlijkse evenement vond eind april plaats in het Galeries Theater.

 

Het stuk stond onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola. Vele persoonlijkheden kwamen naar deze avond toe, in het bijzonder minister Fremault, die met haar aanwezigheid ons werk heeft toejuicht. Een boodschap van steun van de heer Brotchi, voorzitter van de Senaat, werd voorgelezen.

 

De theateravond werd gegeven ten gunste van de ASBL les Piloux voor de oprichting van een nieuwe crèche. Deze zal een twintigtal kinderen verwelkomen, waarvan bijna de helft geestelijk gehandicapt zal zijn. Deze diversiteit zal onze rijkdom zijn.

 

De vzw Les Piloux heeft een cheque van 200.000 euro ontvangen voor de oprichting van de nieuwe crèche.

 

Het toneelstuk "Coup de soleil", dat in avant-première werd vertoond, was zeer amusant en de acteurs waren uitstekend. De reacties van het publiek waren dan ook logischerwijs zeer warm.

 

U vindt hieronder een overzicht van onze realisaties.

Een mooie erkenning!

De voorzitter van de Senaat, Jacques Brotchi, overhandigde de medaille van ridder in de Leopoldsorde aan de heer Claude Meyer, voor zijn bijdrage aan een beslissende vooruitgang op het gebied van de geestelijke handicap. De ceremonie in de Senaat was des te ontroerender omdat onze vicepresident niet op de hoogte was gesteld en het helemaal niet had verwacht.

Sterrenbeelden opende reeds 6 centra welke naadloos functioneren en allen gesubsidieerd zijn! Het 6de pand opende in september jl. te Brussel met 25 nieuwe plaatsen beheerd door vzw Artos.

En als kers op de taart bekwamen we zonet de stedenbouwkundige vergunning voor het pand van CREB alsook voor de creche van Les Piloux! En ook deze voor pand voor dubbele diagnose op de site van la Maisonnée, dus 3 vergunningen voor onze 3 projecten! Voor deze 3 huizen werden de aanbestedingen gepubliceerd en de resultaten zouden tussen eind juni tot eind augustus beschikbaar moeten zijn.

De bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting starten tussen het najaar en begin januari 2020, afhankelijk van de beschikbaarheid van aannemers.

 

We bevinden ons nu in een nieuwe situatie, namelijk 3 projecten die gelijktijdig lopen.  Het is de eerste maal in het bestaan van onze vzw dat we zoveel projecten tegelijk ondersteunen!

 

Hieronder gedetailleerde info over de projecten die we ondersteunen: Artos, dat zonet de deuren opende,  la Maisonnée, CREB en vzw Les Piloux!

La Maisonnée

We werken aan een nieuw pand in het kader van de residentiële dienstverlening van la Maisonnée te Itter. Het objectief van dit project is het optrekken van een pand voor 10 personen op de site van la Maisonnée.  Het pand is bestemd voor de meest fragiele personen. (Dubbele diagnose - een combinatie van een mentale handicap en mentale ziekte).   

Satellietbeeld via drone van de situering van het nieuwe pand.

In grijze kleur, de huidige gebouwen: het dagcentrum links, rechts het verblijfscentrum.

We beantwoordden met succes aan de aanbesteding die door het AViQ werd gelanceerd want we werden eind 2016 geïnformeerd dat ons project weerhouden werd.

 

Dit is schitterend nieuws, daar dit een absolute voorwaarde was om subsidies te bekomen voor de werkingskosten van het centrum.

 

We ontvingen vervolgens de stedenbouwkundige vergunning. Het lastenboek werd vervolledigd en ter goedkeuring voorgelegd aan het AViQ voor het einde van februari. De definitieve goedkeuring werd zonet ontvangen, en de publicatie van de offerteaanvragen vond plaats eind mei. We mikken op de herfst 2019 als aanvangsdatum van de werken.

 

Dit wordt het 7de huis van Sterrenbeelden.

Ons nieuw project: kinderopvang les Piloux!

Ons 9de huis in samenwerking met de vzw ‘Les Piloux’  betreft een kinderopvang met een capaciteit van een 20-tal kinderen, waarvan de helft met een handicap.

 

Deze diversiteit is een verrijking en zal vermijden dat ouders van gehandicapte kinderen in het isolement geduwd worden.  Dit project wordt ondersteund door het ‘office de la naissance et de l'enfance’ en de Franse Gemeenschapscommissie.  Deze laatste financiert 75% van de investeringskosten van deze kinderopvang.

 

We werken reeds 2 jaar aan dit project en is reeds goed gevorderd, daar de  stedenbouwkundige vergunning reeds werd ontvangen en het lastenboek werd inmiddels goedgekeurd door de COCOF.  De publicatie van de offerteaanvragen werd reeds uitgevoerd in april en we verwachten hiervan de resultaten tegen augustusi. We voorzien de start van de werken begin januari 2020 en oplevering rond de lente 2021.

 

Deze crèche zal gelegen zijn te Neder-Over-Heembeek op een perceel dat aan een zeer bescheiden prijs verworven werd. (maquette hieronder)

 

Wenst u ons te ondersteunen, dan kan u hier meer informatie vinden.

 

3d tekeningen van de toekomstige crèche

CREB

VZW Sterrenbeelden steunt de vzw CREB voor de creatie van 30 dagverblijfplaatsen in een 2de pand te Anderlecht.

 

Het centrum, gelegen te Woluwe, ontvangt 55 kinderen en jongvolwassenen waarvan 27 in permanent verblijf.  De wachtlijst bedraagt gemiddeld 4 à 5 jaar.

 

Vandaag de dag komen de kinderen van het Noordoosten van Brussel, en besteden 4 tot 5 uur per dag aan transport, hetgeen onaanvaardbaar is.

 

Vandaar het project om een tweede centrum te openen in het Noordoosten van Brussel.

 

Dit initiatief zal niet enkel het transport inkorten, zo worden er nog eens bijkomend 30 plaatsen gecreëerd in dagverblijf en verblijfscentrum. 

 

Onze eerste prioriteit was een geschikte locatie te vinden. We verkregen een prachtig terrein te Anderlecht met de hulp van Citydev

Deze locatie zal per erfpacht ter beschikking gesteld worden aan een uitzonderlijk laag canon van 25.000 EUR per jaar. Het huurcontract werd inmiddels ondertekend.

 

 

We dienden de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in eind januari’18 en ontvingen ze in augustus, een recordtijd!

Het lastenboek werd gefinaliseerd na 4 maanden intens werk. Dit werd intussen voorgelegd aan de COCOF begin van het jaar.  We ontvingen inmiddels de definitieve goedkeuring en zullen we overgaan tot de offerteaanvragen. De COCOF zal tevens haar goedkeuring moeten verlenen inzake toewijzing vann de aanbesteding en de keuze van de aannemers. We hopen de werken te kunnen aanvangen begin 2020.

Met Cap 48 en de Rotary ’s organiseren we een solidariteitsgolf rond dit project waarbij we Het Lokumo Fonds (beheerd door de Koning Boudewijnstichting), de Rotary ’s van Brussel alsook de Stichting M.M. Delacroix verenigen. Ook de Nationale Loterij heeft ons een belangrijke ondersteuning bezorgd! We onderstrepen ook de uitzonderlijke ondersteuning van CAP 48 welke het mogelijk maakt dit project te realiseren.

 

VZW Sterrenbeelden had er zich ertoe verbonden een bijdrage aan te brengen hoger dan normaal gesproken. Dit wordt ons 8ste huis.

 

Vzw Sterrenbeelden speelt een belangrijke begeleidingsrol in het geheel van interventiedomeinen van het project. 

 

Het toekomstige huis van CREB 2

De toekomstige locatie van CREB2

10e en 11e huis in Woluwe: uitbreiding en volledige reconstructie van het dag- en opvangcentrum op straffe van sluiting (dit is het tweede project van de vzw CREB).

Wij zullen dit project in 2019-2020 ondersteunen. Het is betreft het slopen en heropbouwen van een begane grond met een extra verdieping. De ruimte neemt toe met +/- 1.000 m² en zal het mogelijk maken de sanitaire voorzieningen en slaapkamers aan te passen aan de huidige normen. Het werk zal gefaseerd in de tijd worden ingevoerd omdat het onmogelijk is om de centra  te sluiten.
 
Het ontwerp is ter goedkeuring voorgelegd aan de administratie en het project zal na de volgende verkiezingen definitief worden uitgevoerd. We hebben zeer bemoedigende contacten met de meeste van de belangrijkste pleitbezorgers van Creb Anderlecht.
Constellations heeft een belangrijke rol te spelen bij de ondersteuning van alle betrokken interventiegebieden om het project zo snel mogelijk te voltooien.
 
Deze huizen zijn een welkome aanvulling op het aanbod van de reeds door Constellations gebouwde centra. Onze eerste zorg waren de jongvolwassenen voor wie het ruimtegebrek het meest acuut is en dat blijft onze prioriteit, maar we hebben ook gezorgd voor de kwetsbare mensen die vallen onder de beperking die bekend staat als de dubbele diagnose (combinatie van mentale en psychische handicap). Met dit project Les Piloux crèche bereiken we nu ook de kinderen met meervoudige handicaps.

Schaalmodel van het toekomstig pand

Artos, ons meest recent geopende huis.

De vzw Timber heeft een nieuwe vzw opgericht, genaamd Artos. De activiteiten waarop deze niewe instelling zich toelegt is de bosbouw. De vzw opent een bakkersatelier / fruitperserij atelier die 25 personen zal kunnen ontvangen.

 

De werken vingen aan in maart 2017 inzake de grondige renovatie van de kapel die de activiteiten van het nieuwe dagverblijf herbergt. De werken werden voltooid zoals op de onderstaande foto's vastgesteld kan worden.  

 

De  opening vond plaats op 17 september 2018 jl. zoals voorzien!

Dit is ons 6de huis!

 

De plannen van het gelijkvloers

Koninklijk bezoek in la Maisonnée

Wat een emotioneel beladen dag gisteren toen in la Maisonnée wanneer we haar Hare Majesteit de Koningin Mathilde en Mevrouw Macron mochten ontvangen! De geplande duur bedroeg 1 uur maar onze bezoeksters bleven 1u30 hetgeen getuigt van hun welgemeende interesse in onze projecten.  Hierdoor kwamen ze met veel vertraging aan op hun volgende afspraak.

 
Dit bezoek werd initieel georganiseerd door vzw Sterrenbeelden en de Franse Ambassade in het kader van het staatsbezoek van President Macron en zijn echtgenote aan ons land.

 

Waarom la Maisonnée? We wilden de aandacht vestigen op de dubbele diagnose (combinatie van mentale handicap en mentale ziekte), een problematiek die 1/3 van de mentaal gehandicapten treft. Een nieuw pand met 10 plaatsen zal op de site van la Maisonnée opgetrokken worden.  Dit pand bevestigt onze missie, en zal het resultaat zijn van het goede partnerschap tussen la Maisonnée en Sterrenebeelden.

 

Dit bezoek was de perfecte gelegenheid voor la Maisonnée om haar missie en waarden toe te lichten. Zoals u op de foto’s kan zien, was het ook voor Sterrebeelden een mooie opportuniteit om uit te leggen hoe we er in geslaagd zijn om 200 plaatsen te creëren in 6 reeds geopende centra en 3 in opbouw.

 

Koningin Mathilde toonde zich zeer geïnteresseerd in het aspect van de creatie van plaatsen in België, terwijl de focus bij mevr. Macron eerder lag bij de mentale ziekten, een domein waar nog zoveel werk ligt in Frankrijk.

 

Onze bezoekers hebben la Maisonnée verlaten met de versterkende gedachte van een hechtere samenwerking tussen Frankrijk en België.

Farra - Oudergem

 

Dit project is voltooid.  De inauguratie van de lokalen vond plaats midden oktober.  Op de foto's kan u vaststellen het pand volledig afgewerkt is. Zo worden er 32 plaatsten gecreëerd in het dagverblijf.

We overhandigden een cheque ter waarde van 200.000€ aan de vzw gedurende onze theateravond.  Hierdoor kan het pand volledig afgewerkt worden zonder het aangaan van een hypothecaire lening.

Het nieuwe pand is ontworpen om 32 personen in dagverblijf op te vangen in een aangepaste, moderne en veilige omgeving.

Villa Pilifs

Het project van vzw Le Potelier werd voltooid, de werken vingen aan in mei 2013 en werden beëindigd eind november 2014.

 

Zo worden er 30 nieuwe plaatsen gecreëerd in Brussel!


Hieronder vindt u een uittreksel van een bericht dat we ontvingen van de medewerkers van Villa Pilifs (tot heden genaamd Le Potelier):


De vzw Villa Pilifs opende haar deuren op 2 maar 2015.  Ze verwelkomde haar nieuwe bewoners die hun studio inrichtten en de gemeenschappelijke ruimten decoreerden.  Ze zijn allen mentaal gehandicapt, gaande van licht tot zeer zwaar en zorgbehoevend op verschillende domeinen en graden. Maar allen dragen ze een blik vol hoop en een grote glimlach, tevreden om hier te zijn!


Meer dan een verblijfplaats, is de Villa Pilifs een warme en gastvrije omgeving, aangepast om mee te evolueren met haar bewoners.  Dit door de realisatie van kleine leefeenheden, een soort flat, met een capaciteit voor 4 à 5 personen.


Maar Villa Pilifs is ook een dagverblijf met 10 plaatsen, waarvan de eerste 5 zullen opengesteld worden in juni en de volgende vanaf september.


Het Dagcentrum Artemia en verblijfscentrum Orfea zijn reeds meer dan 2 jaar open te Etterbeek!

Voor informatie betreffende de centra Artemia (dagcentrum) en Orfea (opvangcentrum), gelieve contact op te nemen met mevrouw Valerie Thomas - directeur van de Centra valerie.thomas@constellations-asbl.org

Bouwgeschiedenis

Hier zijn enkele foto's van het werk:

 

U vindt eveneens alle foto's op onze Facebook pagina

 

Les Bolets, in samenwerking met vzw La Passerelle.

De vzw heeft in Watermaal Bosvoorde (Ter Hulpsesteenweg) een huis gekocht, hernieuwd en aangepast volgens de voorschriften. Tien jonge volwassenen, dragers van een matige tot zware verstandelijke handicap, leven er sindsdien. Het huis wordt gerund door de vzw ‘La Passerelle’, beheerder van verscheidene opvangcentra die een familiale omgeving beoogt.

 

De kost van dit project dat uitsluitend werd gedragen door privé sponsoren en CAP48 bedroeg iets meer dan 1.250.000€. De werkingskosten worden thans gedekt door de GGC.

WAAROM OUDERS HET INITIATIEF NEMEN

De jonge gehandicapten dienen het onderwijssysteem te verlaten

op hun 21.  Ze zoeken een woon- of opvangplaats, dagcentra of

tehuizen om er een aangepast leven te leiden. De vraag is groot,

het aanbod te klein.

   

Alle tehuizen en dagcentra zitten vol. Daarom is er nood aan een

initiatief, zodat de mindervaliden niet aan hun lot worden overgelaten.

Het is belangrijk dat we voor deze mensen en hun familie een

permanente oplossing kunnen bieden, zodat ook zij een perspectief

op een toekomst hebben.

   

De vzw Sterrenbeelden werd opgericht in 2001 door ouders die

vastbesloten waren om opvangstructuren op te richten voor

de jonge en nu ook minder jonge mentaal gehandicapten.